Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Alupol Films Sp. z o.o.

Administrator i Inspektor ochrony danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Alupol Films Sp. z o.o. (32-600 Oświęcim, ul. Gospodarcza 18, tel. +48 32 324 57 41, mail: alupolfilms@grupakety.com), dalej „Alupol”.

Z Inspektorem ochrony danych w Alupol, w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo skontaktować poprzez:

-      e-mail: IOD_AF@grupakety.com,

-      listownie na adres: Alupol Films Sp. z o.o. (32-600 Oświęcim, ul. Gospodarcza 18),

-      tel. pod nr + 48 790 215 608.

Prawa, które Państwu przysługują

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)    Prawo dostępu do danych osobowych;

b)    Prawo do sprostowania danych;

c)     Prawo do usunięcia danych;

d)    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e)    Prawo do przeniesienia danych;

f)     Prawo do wniesienia sprzeciwu. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

g)    Prawo do wycofania zgody. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą. Chcąc wycofać zgodę prosimy o bezpośredni kontakt ze Spółką na wskazane wyżej dane kontaktowe.

Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw lub uzyskać dodatkowe informacje – prosimy o kontakt pisemny lub telefonicznych na wskazany wyżej kontakt Inspektora ochrony danych.

Jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Cele, podstawy prawne gromadzenia i czas przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Państwa dane osobowe będą przetwarzanie także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji dane będą wykorzystywane przez okres do 12 miesięcy.

1 Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4 Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcy danych

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być dostawcy: usług publikacji ogłoszeń o pracę, systemów do zarządzania rekrutacjami, usług IT takich jak hosting, systemów informatycznych oraz usług kadrowych.

Pozostałe informacje

Państwa danych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne..

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.