OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

ALUPOL FILMS Sp. z o.o.

 

Wydanie 3 Obowiązujące od 26.03.2020 r.

 

 
I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Ogólne warunki sprzedaży i dostawy określone w niniejszym dokumencie stanowią zasady, na podstawie i zgodnie, z którymi ALUPOL FILMS Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Gospodarczej 18, KRS: 0000535820 (dalej zwana: „Dostawcą") sprzedaje lub dostarcza oferowane przez siebie produkty lub świadczy usługi osobom nie będącym konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (dalej zwanymi „Zamawiającymi" lub indywidualnie „Zamawiającym"). Warunki sprzedaży i dostawy określone w niniejszym dokumencie (dalej zwane „Ogólnymi Warunkami" lub „O.W.") mają zastosowanie w każdym przypadku, w którym Dostawca sprzedaje lub dostarcza Zamawiającemu towary lub wykonuje usługi, chyba że ich stosowanie zostanie wyraźnie wyłączone w całości lub w części pisemnej umowy wiążącej strony. Stosowanie niniejszych Ogólnych Warunków nie może być wyłączone lub ograniczone postanowieniami ogólnych warunków zakupu lub innych wzorców, którymi posługuje się Zamawiający.
 2. Ilekroć Ogólne Warunki posługują się pojęciem:
  „Towary"- należy przez to rozumieć wszystkie lub jakąkolwiek część dostarczonych lub wykonanych przez Dostawcę na rzec Zamawiającego materiałów, produktów bądź usług.
  „Umowa"- należy przez to rozumieć każdą i jakąkolwiek umowę wiążącą Dostawcę i Zamawiającego, na mocy której Dostawca zobowiązany jest sprzedać lub dostarczać Towary.
  „Zamówienie"- należy przez to rozumieć każde oświadczenie Zamawiającego obejmujące wolę nabycia od Dostawcy Towarów.
 3. Niniejsze Ogólne Warunki stanowią integralną część Umowy pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym, niezależnie od sposobu jej zawarcia.
 
 
II. ZAWARCIE UMOWY
 
 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia oferty (także potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji) w formie pisemnej lub formie dokumentu, bądź z chwilą podpisania przez Dostawcę i Zamawiającego odrębnego dokumentu umowy w formie pisemnej.
 2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki, prospekty, katalogi i inne materiały informacyjne stosowane przez Dostawcę nie są wiążące i nie stanowią oferty w zrozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani też zapewnienia, co do właściwości Towarów. Należy je traktować w każdym przypadku, jako zaproszenie do składania ofert, chyba że z ich treści wynika jednoznacznie co innego.
 3. Odpowiedź Zamawiającego na ofertę Dostawcy z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień niezmieniających istotnie treści oferty lub w zakresie częściowego tylko jej przyjęcia, nie poczytuje się za jej przyjęcie, lecz za nową ofertę. Umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia nowej oferty przez Dostawcę.
   
   
III. POCHODZENIE TOWARÓW
 
Dostawca zastrzega sobie prawo dostarczenia Towarów wyprodukowanych przez siebie lub analogicznych, wyprodukowanych przez inne podmioty.
 
 
 
IV. CENY
 
 1. Wszelkie podawane przez Dostawcę w umowach, ofertach, prospektach, katalogach, potwierdzeniach Zamówień, itp. ceny lub stawki należy rozumieć, jako ceny netto na bazie formuły Ex Works (INCOTERMS 2010) tj. loco magazyn Dostawcy z załadunkiem, lecz z wyłączeniem kosztów transportu, ubezpieczenia, cła i innych opłat wwozowych i wywozowych, chyba że w Umowie wyraźnie postanowiono inaczej. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w momencie sporządzenia faktury VAT.
 2. Cena wskazana w potwierdzeniu Zamówienia (przyjęciu oferty) obowiązuje jedynie w odniesieniu do tego jednostkowego zamówienia (oferty) i nie ma zastosowania do zamówień (ofert) następnych.
 3. Kalkulacja cen odbywa się przy założeniu stabilnych stosunków gospodarczych. Jeżeli w okresie między zawarciem Umowy a terminem jej wykonania w sposób znaczący (istotny) wzrosną koszty realizacji świadczenia (ceny surowców, koszty pracy, koszty produkcji, wysokość podatków, itp.) Dostawca jest uprawniony według własnego wyboru do zmiany ceny uwzględniającej zmianę stosunków lub do odstąpienia od Umowy w ciągu tygodnia od ujawnienia się takich okoliczności. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o zmianie ceny Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował on nową cenę. Zgłoszenie sprzeciwu przez Zamawiającego, co do zmiany ceny uprawnia Dostawcę do rozwiązania bądź odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni licząc od doręczenia sprzeciwu.
 
 
V. REALIZACJA UMÓW
 
 1. Nie stanowi nienależytego wykonania Umowy dostarczenie przez Dostawcę Towarów z nadwyżką lub niedoborem ich ilości (wagi, objętości itp.) jeżeli ta różnica nie przekracza o więcej niż 10 % wielkości danej dostawy określonej w Umowie (Zamówieniu). W takich przypadkach Zamawiający jest zobowiązany zapłacić za ilość towaru faktycznie dostarczoną. Podstawą dla określenia ilości dostarczonego Towaru jest pomiar przeprowadzony przez Dostawcę.
 2. Ilekroć Umowa określa warunki realizacji dostaw poprzez odwołanie do INCOTERMS 2010 lub podobnych formuł stosowanych w handlu międzynarodowym, znajdą one zastosowanie wyłącznie w zakresie nieuregulowanym odmiennie w Ogólnych Warunkach. O ile strony nie postanowią inaczej dostawa Towarów następuje w siedzibie Dostawcy na bazie formuły Ex Works INCOTERMS 2010.
 3. Termin dostawy określony w Umowie ma charakter instrukcyjny i zobowiązuje Dostawcę do podjęcia starań dla wykonania świadczenia w tym terminie lub możliwie doń zbliżonym. W przypadku, gdy nie określono terminów dostawy, będzie ona realizowana stosownie do możliwości Dostawcy i dostępności Towarów. Jeżeli po zawarciu Umowy okaże się, że realizacja Umowy w przewidzianym terminie jest niemożliwa bądź utrudniona, Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego, wskazując nowy termin wykonania świadczenia. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia powiadomienia Zamawiającego. W takim przypadku jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze Zamawiającego w stosunku do Dostawcy są wyłączone.
 4. Jeżeli w Umowie przewidziano, iż wykonywanie świadczenia przez Dostawcę ma być poprzedzone spełnieniem określonych warunków przez Zamawiającego, w tym ustanowieniem zabezpieczeń płatności, uzgodniony termin świadczenia Dostawcy, przedłuża się o okres opóźnienia w spełnieniu ww. warunków, bądź rozpoczyna bieg po spełnieniu przez Zamawiającego takich warunków w przypadku, gdy nie oznaczono terminu ich spełnienia.
 5. Zamawiający zobowiązany jest zbadać Towary, w tym pod względem ich ilości i jakości, przy ich wydaniu. Wystąpienie braków ilościowych i wad jakościowych powinno być stwierdzone przez Zamawiającego w dokumencie potwierdzającym wydanie Towarów. O wystąpieniu ukrytych wad jakościowych Zamawiający winien powiadomić Dostawcę w ciągu 7 (siedmiu) dni od ich ujawnienia. Naruszenie powyższych obowiązków skutkuje utratą roszczeń Zamawiającego z tytułu wad i braków Towaru.
 6. Dostawca ma prawo do otrzymania zapłaty uzgodnionej ceny za wykonanie Umowy i dostawę Towarów zgodnie z warunkami INOCTERMS 2010. Niedopełnienie warunków Umowy przez Zamawiającego, a zwłaszcza nieterminowy odbiór Towarów z magazynu Dostawcy, odmowa przyjęcia dostarczonych zgodnie z Umową Towarów lub rezygnacja z przyjętego do realizacji lub zrealizowanego Zamówienia nie zwalniają Zamawiającego z obowiązku zapłaty uzgodnionej ceny.

 

 

VI. SIŁA WYŻSZA

 

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek brak dostawy lub opóźnienie w dostawie wynikające (bezpośrednio lub pośrednio) z przeszkód zewnętrznych i niezawinionych przez Dostawcę, a w szczególności będących konsekwencją: pożarów, powodzi, wypadków, eksplozji, wybuchów nuklearnych, trzęsień ziemi, burz, epidemii, awarii sprzętu lub maszyn, awarii systemu IT, sabotażu, strajków lub innych zakłóceń pracy, działań lub zaniedbań jakiejkolwiek władzy publicznej, brakiem lub wstrzymaniem dostaw energii, wody, surowców, materiałów do produkcji. Jeżeli przeszkoda wywołuje opóźnienie w realizacji Umowy przekraczające 30 dni, każda ze stron będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy.

 
 
 
VII. PŁATNOŚCI
 
 1.  Zapłata za Towary zostanie dokonana przez Zamawiającego, zgodnie z umówionym terminem płatności wskazanym w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji lub Umowie, przy czym Zamawiający nie jest uprawniony do potrącenia z roszczenia o zapłatę za Towary wzajemnego roszczenia przysługującego mu wobec Dostawcy, w szczególności roszczenia związanego ze zgłoszeniem reklamacyjnym, rozpatrzenie którego odbywa się odrębnym trybem i jest przedmiotem odrębnych rozliczeń.
 2. Dostawca ma prawo pobrania odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych od zaległej lub opóźnionej płatności w wysokości ustawowej określonej prawem polskim.
 3. Jeśli Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie płatności powinny być dokonywane przelewem na rachunek bankowy Dostawcy podany na fakturze lub w inny sposób zakomunikowany Zamawiającemu.
 4. Choćby przy zawarciu Umowy przewidziano inaczej Dostawca może zażądać od Zamawiającego przedpłaty za Towary lub ustanowienia zabezpieczenia zapłaty za Towary, w przypadku gdyby po zawarciu Umowy sytuacja ekonomiczna (finansowa) Zamawiającego uległa w ocenie Dostawcy istotnemu pogorszeniu, bądź zaistniała inna okoliczność zwiększająca w ocenie Dostawcy ryzyko braku terminowej zapłaty za Towary. Do czasu dokonania przedpłaty lub ustanowienia zabezpieczenia Dostawca może wstrzymać się z własnymi świadczeniami.
 5. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z płatnością ceny za Towary lub jej części lub w przypadku złożenia wniosku o wszczęcie wobec Zamawiającego postępowania upadłościowego, naprawczego, likwidacyjnego (lub jakiegokolwiek podobnego postępowania na mocy jakiejkolwiek jurysdykcji), Dostawca uprawniony jest wstrzymać się z wykonywaniem własnych świadczeń, w tym zawiesić dostawę Towarów, choćby realizowaną na podstawie innej Umowy, niż ta z którą związane jest opóźnienie Zamawiającego, jak również może odstąpić od zawartej już Umowy. 6. W przypadku Umów, w których przewidziano odroczoną płatność za Towary (kredyt kupiecki) Dostawca zastrzega sobie prawo jednostronnego określenia limitu wartościowego kredytu. Dostawca jest przy tym uprawniony do jednostronnej zmiany tego limitu w przypadkach, o których mowa w punkcie 4 powyżej. O przyznanym limicie i jego zmianach Dostawca zawiadamia Zamawiającego. W przypadku przekroczenia przyznanego limitu kredytu kupieckiego Dostawca może, według swojego własnego uznania, bez konieczności odrębnego zawiadomienia o tym Zamawiającego, wstrzymać realizację dalszych Zamówień, bądź Zamówienia, którego wykonanie powodowałoby przekroczenie przyznanego limitu.
 

VIII. PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI
 
 1. Własność Towarów przechodzi na Zamawiającego dopiero z chwilą dokonania pełnej zapłaty za Towary, wraz z ewentualnymi odsetkami za opóźnienie. W okresie od dnia dostawy Towarów do dnia wykonania ww. zapłaty Zamawiający będzie w posiadaniu (na własny koszt i ryzyko) Towarów jako posiadacz zależny. W okresie tym Zamawiający obowiązany jest ubezpieczyć Towary od wszelkich ryzyk na ich całkowitą wartość odtworzeniową brutto. W okresie tym Zamawiający ma prawo do używania Towarów. Zamawiający jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu Dostawcy Towarów w przypadku, gdy popadł w opóźnienie z zapłatą. W takim przypadku Zamawiający upoważnia nieodwołalnie Dostawcę do fizycznego objęcia posiadania Towarów, których własność nie przeszła na Zamawiającego, w tym do wstępu w tym celu na teren siedziby (zakładu) Zamawiającego.
 2. Zamawiający niniejszym przenosi na Dostawcę wierzytelności wynikające z ewentualnej sprzedaży Towarów przez Zamawiającego dokonanej, mimo zastrzeżenia ich własności na rzecz Dostawcy w kwocie równej zafakturowanej cenie brutto danych Towarów.
 3. Na żądanie Dostawcy, w celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń Dostawcy w stosunku do Zamawiającego, które mogłyby powstać w związku ze sprzedażą Towaru, Zamawiający wystawi weksel in blanco lub ustanowi inną formę zabezpieczenia - według wyboru i uznania Dostawcy, oraz zobowiązany jest przedłożyć ją Dostawcy przed wykonaniem dostawy Towarów.

   
 
IX. GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY
 
 1. Dostawca gwarantuje, że jakość Towarów będzie zgodna z Kartami Katalogowymi / Specyfikacjami Technicznymi obowiązującymi u Dostawcy, a potwierdzona jest każdorazowo Świadectwem Jakości, wydawanym przy każdej partii wysyłkowej. Dostawca zapoznaje Zamawiającego z Kartami Katalogowymi/ Specyfikacjami Technicznymi w zakresie dotyczącym zamawianego Towaru na każdorazowe życzenie Zamawiającego.
 2. Wszystkie dane techniczne wraz z terminami ważności / okresami gwarancji, warunkami przechowywania, itp. zawarte są w szczegółowych specyfikacjach technicznych danego Towaru.
 3. Dostawca zastrzega sobie prawo do nieuznania reklamacji w przypadku nieprzestrzegania przez Zamawiającego zasad postępowania reklamacyjnego określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach.
 4. Towary będące przedmiotem reklamacji muszą być pozostawione do dyspozycji i badania Dostawcy.
 5. Warunkiem zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego jest przedstawienie dokumentu dostawy (WZ lub specyfikacja dostawy), Świadectwa Jakości i etykiet reklamowanych nawojów oraz dostarczenie dowodów na zgłaszaną niezgodność w postaci zdjęć, filmów, próbek z oznaczoną reklamowaną wadą. W przypadku braku ww. dokumentów i dowodów oraz zgłoszenia reklamacji po upływie okresu gwarancji reklamacje nie będą rozpatrywane.
 6. Reklamacje należy zgłaszać w okresie gwarancji w formie pisemnej podając typ reklamowanej folii, grubość, ilość oraz opis wykrytej wady bądź problemów przetwórczych.
 7. Reklamowana folia do czasu rozpatrzenia reklamacji powinna być opakowana, oznaczona etykietami i zabezpieczona przed uszkodzeniami. Reklamowana folia, która ulegnie uszkodzeniu w czasie rozpatrywania reklamacji (w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia lub magazynowania) nie podlega procesowi reklamacji.
 8. Reklamowana folia nie może być zwrócona przez Zamawiającego bez wcześniejszej pisemnej zgody Dostawcy.
 9. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych Dostawca ponosi odpowiedzialność tylko do faktycznej wartości netto wadliwego, nieprzetworzonego Towaru.
 10. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych (wpływających negatywnie na dalsze przetwórstwo folii -drukowanie, laminowanie, itp.) Zamawiający zobowiązany jest do przerwania przetwarzania folii i natychmiastowego poinformowania Dostawcy drogą pisemną. Dostawca odpowiadać będzie tylko za koszt dwóch pierwszych przetworzonych nawojów, jednakże nie więcej niż 200 kg.
 11. W przypadku zgłoszonej przez Zamawiającego reklamacji (drogą pisemną) Dostawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi w sprawie sposobu postępowania reklamacyjnego w terminie do 10 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Zamawiającego wszystkich dokumentów określonych w punkcie 5 powyżej. W przypadku konieczności przeprowadzenia badań folii w laboratorium zewnętrznym powyższy termin może ulec przedłużeniu o 30 dni. Dostawca deklaruje zakończenie postępowania reklamacyjnego tak szybko, jak to możliwe - jednak nie później niż 4 tygodnie od podjęcia decyzji o sposobie dalszego postępowania reklamacyjnego.
 12. W przypadku nieuznania reklamacji Zamawiający może na własny koszt zlecić badania rozjemcze do niezależnego, posiadającego akredytacje laboratorium lub do laboratorium nieakredytowanego -uzgodnionego przez obie strony Umowy. Pobór próbki do badań rozjemczych musi być przeprowadzony w obecności przedstawiciela Dostawcy. Badania rozjemcze wykonane dla próbki folii pobranej bez udziału przedstawiciela Dostawcy uznaje się za niewiarygodne.
 13. W przypadku dostaw na koszt Dostawcy, Zamawiający podczas odbioru powinien sprawdzić czy nie nastąpiło uszkodzenie mechaniczne lub zamoczenie Towaru w trakcie transportu - dotyczy dostaw Franco Odbiorca, DAP Incoterms 2010. Dostawca rozpatrywać będzie reklamacje tylko w przypadku, kiedy dokument dostawy (CMR, list przewozowy) zawierał będzie opis uszkodzeń towaru podpisany przez kierowcę oraz otrzyma pisemną i popartą stosownymi dowodami informację dotyczącą uszkodzeń w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty odbioru Towaru.
 14. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za podejmowane przez Zamawiającego działania dotyczące Towarów, w szczególności w zakresie lub w trakcie ich przetwarzania lub produkcji z wykorzystaniem innych towarów / produktów przez Zamawiającego. Jeżeli inne postanowienia nie stanowią inaczej, Dostawca nie gwarantuje odpowiedniości / przydatności Towarów do jakiegokolwiek szczególnego celu, nawet jeżeli cel jest znany, a żadna taka gwarancja nie jest domniemana w ramach nazwy lub opisu, pod którymi Towary są sprzedawane, ani w ramach jakiejkolwiek rady lub zaleceń udzielonych przez Dostawcę, jego pracowników lub współpracowników. Zamawiający oświadcza, iż posiada wszystkie celowe z jego punktu widzenia pisemne informacje techniczne, informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz jakiekolwiek inne informacje odnoszące się do Towarów zgodnie ze stanem na dzień ich dostawy przez Dostawcę. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie i przetestowanie Towarów w zakresie ich własności przetwórczych oraz przydatności do zamierzonego zastosowania.
 15. Zamawiający odpowiada za skutki samodzielnego wdrażania produktu dostarczonego przez Dostawcę. W przypadku gdy Dostawca nie uczestniczy w przemysłowym projekcie wdrożeniowym z użyciem wyrobów Dostawcy i nie został poinformowany o rezultatach przeprowadzonych prób, Zamawiający przyjmuje na siebie odpowiedzialność prawną i finansową za skutki wszelkich szkód oraz roszczenia z tytułu dopuszczenia wyrobów Dostawcy do jakiegokolwiek użycia i jest zobowiązany do terminowej zapłaty pełnej ceny z tytułu nabycia wyrobów Dostawcy.
 16. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty pełnej ceny za dostarczony Towar we wskazanym terminie płatności.
 17. W razie uznania zgłoszonej przez Zamawiającego reklamacji za zasadną, Zamawiający może domagać się bądź wymiany w uzgodnionym terminie wadliwych Towarów na Towary wolne od wad, bądź zwrotu ceny wadliwych Towarów po uprzednim zwrocie tego Towaru przez Zamawiającego. W przypadku, jeżeli dostarczenie Zamawiającemu Towaru wolnego od wad nie będzie możliwe lub dostarczenie nowego Towaru byłoby związane z niewspółmiernie wysokimi kosztami, a strony nie uzgodnią obniżenia ceny wadliwych Towarów, Dostawca może zwolnić się z odpowiedzialności zwracając cenę uprzednio zwróconego mu wadliwego Towaru. Postanowienia niniejszego punktu w sposób wyczerpujący określają zobowiązania Dostawcy z tytułu wad Towarów.
 18. Niezależnie od podstawy roszczeń Zamawiającego, w żadnym przypadku odpowiedzialność Dostawcy nie może przewyższyć łącznej ceny netto Towaru, z którym roszczenie to jest związane.
 19. Dostawca nie odpowiada za wady przetworzonego Towaru w tym: zadrukowanych lub laminowanych opakowań.
 
 
X. TAJEMNICA HANDLOWA
 
 1. Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące Umowy, w tym także negocjacji prowadzących do jej zawarcia oraz jej wykonania, stanowią tajemnicę handlową Dostawcy i nie mogą być ujawniane osobom trzecim bez jego pisemnej zgody, ani w inny sposób wykorzystywane przez Zamawiającego. Dotyczy to także informacji, o których Zamawiający dowiedział się przy okazji i w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy.
 2. Zamawiający jest w szczególności zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji gospodarczych, ekonomicznych i technicznych. Ponadto Zamawiający zobowiązuje się do korzystania z tych informacji jedynie w celu wykonania Umowy.
 3. Powołanie się przez Zamawiającego w materiałach reklamowych, referencjach, publikacjach oraz innych podobnych materiałach, na kontakty gospodarcze z Dostawcą lub posługiwanie się w powyższym kontekście firmą lub znakiem towarowym Dostawcy wymaga jego uprzedniej pisemnej zgody.
 
 
XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
 1. Dostawca jest administratorem danych osobowych Zamawiającego będącego osobą fizyczną (w tym prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólnikiem spółki cywilnej), w rozumieniu art. 4 pkt 7 - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
 2. W sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych listownie na adres Dostawcy lub drogą e-mailową pod adresem iod_AF@grupakety.com.
 3. Administrator przetwarzają dane osobowe Zamawiającego w celach:
  a. zawarcia umowy lub realizacji zamówienia, jak również wykonania i monitorowania wykonywania zawartej umowy/zamówienia - przez okres poprzedzający zawarcie umowy/zamówienia oraz przez okres ich wykonywania (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – zawarcie i wykonanie umowy); 
  b. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa);
  c. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności - przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z umową);
  d. weryfikacji wiarygodności Zamawiającego – tj. realizacji niezbędnych działań w postaci oceny ryzyk przed zawarciem umowy/zamówienia, po jej zawarciu, w trakcie ich wykonywania. Realizując przedmiotowy cel możemy dodatkowo pozyskiwać dane Zmawiającego z rejestrów informacji gospodarczej, wywiadowni gospodarczych oraz innych powszechnie dostępnych źródeł informacyjnych. Dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzednim będą dotyczyły regulowania przez Zamawiającego zobowiązań oraz prowadzonej przez Zamawiającego działalności gospodarczej (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora), przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny;
  e. tworzenia analiz wyników prowadzonej przez Dostawcę działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne - przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach b) i c) powyżej (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej).
 4. Dane Zamawiającego są jednocześnie Współadministrowane przez spółki należące do Segmentu Opakowań Giętkich Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A., a to:
  - Alupol Packaging S.A. z siedzibą w Tychach, przy ul. Strefowej 4, 43-109 Tychy, KRS 0000357912, tel. +48 32 324 57 00, mail: alupol@grupakety.com;
  - Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach, przy ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty, KRS 0000331243, tel. +48 33 844 64 33, mail: alupol@grupakety.com;
  - Alupol Films Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu, przy ul. Gospodarczej 18, 32-600 Oświęcim, KRS 0000535820, tel. +48 32 324 57 41, mail: alupolfilms@grupakety.com, i przetwarzane przez Współadministratorów w celach: 
  a. zapewnienia i usprawnienia organizacji pracy Współadministratorów jako podmiotów Segmentu Opakowań Giętkich Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A., sprawozdawczych oraz analitycznych - do czasu niezbędnego do realizacji zadań Współadministratorów bądź do wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane osobowe dotyczą (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu współadministratorów danych osobowych),
  b. handlowych - przez okres poprzedzający zawarcie umowy/zlecenia (dalej jako: Umowa) oraz przez okres wykonywania Umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO – zawarcie i wykonanie Umowy),
  c. marketingowych - do czasu wyrażenia sprzeciwu bądź wycofania zgody przez Zamawiającego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f bądź lit. a RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu współadministratorów danych osobowych lub zgoda osoby której dane dotyczą).
  Zasadnicza treść uzgodnień o współadministrowaniu jest udostępniana na wniosek osoby, której dane dotyczą przesłany na ww. dane kontaktowe Inspektora ochrony danych.
 5. Zamawiającemu przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych; przeniesienia danych; wniesienia sprzeciwu, wycofania zgody w dowolnym momencie. 
  W celu skorzystania z przysługujących praw lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pisemny na wskazany wyżej kontakt Inspektora ochrony danych.
  Zamawiającemu przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. W określonych sytuacjach odbiorcami danych osobowych Zamawiającego mogą zostać następujące kategorie odbiorców
  - firmy kurierskie, transportowe lub operatorzy pocztowi,
  - banki i instytucje płatnicze,
  - ubezpieczyciele,
  - wywiadownie handlowe, biura informacji gospodarczej i biura informacji kredytowej,
  - nabywcy wierzytelności,
  - kancelarie prawne,
  - urzędy skarbowe,
  - podmioty działające w imieniu Dostawcy, czyli podwykonawcy współpracujący z Dostawcą (np. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT, podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, archiwizacji dokumentów, windykacji należności),
  - podmioty będące częścią grupy przedsiębiorstw, do której Dostawca należy (Grupa Kety S.A. z siedzibą w Kętach oraz spółki przez nią kontrolowane),- podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratorzy, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze), w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są dane osobowe.
 7. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji umowy/zamówienia lub podjęcia działań przed ich zawarciem. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja umowy/zamówienia lub podjęcie działań przed ich zawarciem.
 8. Dostawca nie zamierza przekazywać danych Zamawiającego do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, Dostawca może to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawa.
 9. Dane osobowe Zamawiającego nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.
 10. Zamawiający zobowiązuje się do zapoznania swoich pracowników i współpracowników, których dane osobowe przekazuje Dostawcy, z treścią obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO, zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy - http://alupolfilms.eu/odo_AF_RODO.
 
 
XII. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I JURYSDYKCJA
 1. Niniejsze Ogólne Warunki oraz każda Umowa będzie poddana, interpretowana, a także spory z nimi związane będą rozstrzygane, wedle przepisów prawa polskiego. Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980r. (Dz. U. z dnia 13 maja 1997r., Nr 45, poz. 286).
 2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży są lub staną się nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia będą w dalszym ciągu miały moc wiążącą.
 3. Wszelkie spory wynikające w jakikolwiek sposób w związku z Ogólnymi Warunkami oraz jakąkolwiek Umową zostaną poddane pod rozstrzygnięcie polskiego sądu powszechnego, właściwego ze względu na siedzibę Dostawcy.
 
 
Wydanie 3 - Obowiązujące od dnia 26.03.2020 r. - Alupol Films Sp. z o.o.
 

 


Dokument do pobrania.