OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU

 

obowiązujące w Alupol Packaging S.A z siedzibą w Tychach, Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o.

z siedzibą w Kętach oraz Alupol Films Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu.

 

WERSJA NR. 4/2020

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Przewozu (zwane dalej OWP) mają zastosowanie do umów przewozu towarów zawieranych pomiędzy Alupol Packaging S.A. z siedzibą w Tychach, Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach oraz Alupol Films Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu; zwanym dalej indywidualnie Zlecającym a Przewoźnikiem wykonującym zarobkowo drogowy przewóz towarów, zwanym dalej Przewoźnikiem, na podstawie zleceń transportowych składanych Przewoźnikowi przez Zlecającego, chyba że umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Zlecającym stanowi inaczej. Przewoźnik bezwzględnie przyjmuje na siebie odpowiedzialność przewoźnika i / lub przewoźnika umownego z art. 800 KC.
 2. OWP stanowią o szczegółowych prawach i obowiązkach Zlecającego i Przewoźnika w ramach realizacji zlecenia przewozu towarów i stanowią integralną część każdego zlecenia wystawionego przez Zlecającego. Odstępstwo od stosowania niniejszych OWP wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Jakiekolwiek ogólne warunki przewozu Przewoźnika lub dalszego przewoźnika, niezależnie od ich formy, treści lub nazwy nie mają zastosowania do realizacji zlecenia między Zlecającym a Przewoźnikiem.
 4. Przewoźnik zobowiązuje się wykonać usługę określoną w ust. 1 powyżej, na zasadach określonych w Umowie oraz:

 a. Ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272, z późniejszymi zmianami) - przypadku wykonywania przewozu krajowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

b. Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z późniejszymi zmianami) - przypadku wykonywania przewozu krajowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

c. Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu towarów (CMR) z 19.05.1956 r. (Dz.U. 1962 nr 49 poz. 238, z późniejszymi zmianami) - przypadku wykonywania przewozu międzynarodowego.

 

§ 2

ZLECENIE TRANSPORTOWE I JEGO PRZYJĘCIE

 

 1. Zlecenie transportowe może być złożone Przewoźnikowi przez Zlecającego w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxem. Zlecenie transportowe uważa się za przyjęte przez Przewoźnika w przypadku, gdy Przewoźnik w ciągu 30 minut od przesłania zlecenia przez Zlecającego potwierdzi przyjęcie zlecenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxem. Po bezskutecznym upływie okresu czasu, o którym mowa w zadaniu poprzednim zlecenie transportowe traktuje się, jako nieprzyjęte przez Przewoźnika.
 2.  Przyjęcie przez Przewoźnika zlecenia transportowego do realizacji oznacza zawarcie umowy przewozu na warunkach określonych w zleceniu oraz niniejszych OWP, które to są ostateczne i mogą być przyjęte jedynie w całości i bez zastrzeżeń. Warunkowe potwierdzenie przyjęcia zlecenia transportowego lub niniejszych OWP jest bezskuteczne i powoduje, że przyjęcie zlecenia uważa się za nieważne.
 3.  Zlecający ma prawo do anulowania zlecenia transportowego (prawo odstąpienia) w terminie 4 godzin liczonych od momentu ich przesłania Przewoźnikowi, jeśli okaże się, że z przyczyn niezależnych od Zlecającego usługa przewozu nie może zostać zrealizowana. W takim przypadku Przewoźnikowi nie przysługuje jakiekolwiek odszkodowanie od Zlecającego.
 4. Przyjęcie zlecenia transportowego przez Przewoźnika jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że w chwili przyjęcia zlecenia transportowego do realizacji oraz przez cały okres jego realizacji posiada wymagane przepisami licencje, koncesje i/lub zezwolenia oraz własne, ważne i aktualne ubezpieczenie OCP z pełnym zakresem ubezpieczenia, przez co należy rozumieć między innymi: brak wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki, kradzieży, zaginięciu lub rabunku ładunku oraz brak wyłączeń dotyczących ochrony dla określonego zleceniem rodzaju towaru przyjmowanego do przewozu oraz sumę gwarancyjną odpowiadającą, co najmniej wartości 1 000 000,00 PLN. Jeżeli dotyczy, zakres ochrony ubezpieczeniowej został również rozszerzony o odpowiedzialność cywilną przewoźnika umownego w ruchu krajowym oraz międzynarodowym. Przewoźnik zobowiązany jest okazać, na każde wezwanie Zlecającego ważną, oryginalną polisę. Zlecającemu przysługuje prawo sporządzenia kserokopii z okazanych dokumentów. Odmowa okazania polisy przez Przewoźnika powoduje powstanie po stronie Zlecającego prawa odstąpienia od umowy przewozu w terminie 4 godzin od momentu takiej odmowy.

 

§ 3

REALIZACJA ZLECENIA TRANSPORTOWEGO

 

 1. 1. Przyjmując zlecenie transportowe do realizacji Przewoźnik oświadcza i zobowiązuje, że:

  a. gwarantuje wykonanie przewozu towarów z należytą starannością, zgodnie z przyjętym zleceniem transportowym, OWP, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  b. spełnia wszelkie warunki i wymogi formalne świadczenia usług transportowych w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym,
  c. środki transportu podstawione na załadunek spełniają wszystkie warunki techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są wyposażone w materiały do mocowania ładunku (pasy) w ilości odpowiedniej do właściwego zabezpieczenia ładunku. Skutki braku lub niekompletności materiałów zabezpieczających będą obciążały Przewoźnika,
  d. samochód przeznaczony na załadunek u Zleceniodawcy posiada plandekę, która całkowicie zabezpiecza ładunek przed działaniem warunków atmosferycznych, tj.: deszcz, śnieg, itp., chyba, że zlecenie transportowe stanowi inaczej,
  e. samochód przeznaczony na załadunek właściwie zabezpiecza i chroni pojazd wraz z ładunkiem przed włamaniem i kradzieżą oraz dostępem osób trzecich, w szczególności Przewoźnik zobowiązany jest do przestrzegania warunków przewidzianych w umowie ubezpieczenia, jaką posiada zawartą z własnym ubezpieczycielem, (jeżeli postanowienia zawartej polisy są mniej restrykcyjne w stosunku do opisanych w OWP lub zleceniu transportowym Przewoźnik powinien bezwzględnie stosować się tych zaleceń),
  f. Przewoźnik gwarantuje stałą łączność z kierowcą wykonującym przewóz i umożliwia kontrolę aktualnej pozycji samochodu na żądanie Zlecającego,
  g. samochód przeznaczony na załadunek posiada aktualne badania techniczne oraz wszelkie inne wymagane zaświadczenia i dopuszczenia związane ze zleconego przewozem towarów, a na wniosek Zlecającego zobowiązany jest do przedstawienia Zlecającemu, przed rozpoczęciem przewozu, powyższych dokumentów,
  h. komora ładunkowa środka transportu przeznaczonego do przewozu towarów winna spełniać następujące wymogi: 
  - podłoga musi być równa, gładka zapewniająca stabilne ułożenie zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniem, - wszystkie ściany, dach i podłoga winny być szczelne bez przecieków i zabezpieczać przewożone opakowania przed zamoczeniem,
  - wszystkie ściany, dach i podłoga winny być suche i czyste bez dziur, szpar i wystających gwoździ i zabezpieczać przewożone towary przed zabrudzeniem,
  - w komorze nie mogą występować żadne obce zapachy mogące mieć negatywny wpływ na przewożone towary,
  - o ile wynika to ze zlecenia transportowego i / lub ustaleń ze Zlecającym komora ładunkowa środka transportu musi umożliwiać przewóz w kontrolowanej temperaturze minimalnej określonej przez Zlecającego,
  - towary nie mogą być przewożone jednocześnie wraz z materiałami wydzielającymi intensywny zapach,
  - towary nie mogą być przewożone jednocześnie wraz z materiałami niebezpiecznymi,
 2. Przewoźnik jest zobowiązany do utrzymania samochodu, którym przewozi towary Zlecającego, w dobrym i estetycznym stanie.
 3. Jeżeli samochód Przewoźnika został wyposażony w plandekę z reklamą Zlecającego, to Przewoźnik jest zobowiązany do jej bieżącego mycia i utrzymania w stanie niepogorszonym na własny koszt.
 4. Przewoźnik lub jego przedstawiciel (kierowca) ma obowiązek nadzoru nad prawidłowym załadunkiem i rozmieszczeniem towaru na skrzyni ładunkowej, włączając w to prawidłowy nacisk na osie pojazdu.
 5. Przewoźnik lub jego przedstawiciel (kierowca) ma obowiązek kontrolowania ilości i jakości towarów, a w razie stwierdzenia niezgodności wstrzymać załadunek i skontaktować się ze Zlecającym.
 6. W czasie załadunku na terenie Zlecającego obowiązkowym wyposażeniem kierowcy jest: kamizelka odblaskowa, buty ochronne z podnoskami.
 7. Przewoźnik zobowiązany jest do uzyskania od odbiorcy towaru pokwitowania odbioru towaru, potwierdzonego czytelnym podpisem osoby uprawnionej, data, pieczęcią firmową oraz osobistą.
 8. Przewoźnik odpowiada wobec Zlecającego i jego klientów za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją zlecenia transportowego, w szczególności za szkody w towarze powstałe od chwili przyjęcia do przewozu do chwili wydania.

 

§ 4

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA

 

 1. Przewoźnik z chwilą przyjęcia towaru od nadawcy przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wykonanie przewozu od strony technicznej i organizacyjnej.
 2. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia towaru do przewozu aż do jego wydania.
 3. Przewoźnik odpowiada za szkodę wynikłą z utraty, niewykorzystania lub nienależytego wykorzystania dokumentów transportowych lub złożonych u Przewoźnika.
 4. Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za działania jego pracowników oraz innych osób, z usług których korzysta przy realizacji zlecenia, a posługując się przy wykonaniu zlecenia osobami trzecimi Przewoźnik odpowiada za ich działania jak za własne.
 5. Przewoźnik odpowiada za sposób i rozmieszczenie ładunku oraz zabezpiecza towary na czas przewozu.
 6. Za uszkodzenie towarów spowodowane czynnościami ładunkowymi ponosi odpowiedzialność odpowiednio nadawca lub odbiorca przesyłki towarowej, chyba, że szkoda wynika z działania Przewoźnika.
 7. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu towarów zgodnie z OWP, umową zwartą ze Zlecającym oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Za naruszenie przez Przewoźnika terminu przewozu towarów, Zlecający może żądać od Przewoźnika zapłaty kary umownej, w wysokości 50% frachtu.
 9. Za niedostarczenie Zlecającemu przez Przewoźnika oryginałów dokumentów potwierdzających wykonanie przewozu określonych w §5 ust. 2 OWP w terminie do 25 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym została wykonana usługa Zlecający w stosunku do międzynarodowego przewozu może żądać od Przewoźnika zapłaty kary umownej, w wysokości kwoty podatku VAT naliczonego od wartości przewożonego towaru.
 10. Przewoźnik zapłaci Zlecającemu karę umowną w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zlecającego z żądaniem zapłacenia takiej kary umownej. W razie opóźnienia w zapłacie kary umownej Zlecający może potrącić należną mu karę umowną z dowolnej należności Przewoźnika.
 11. Niezależnie od kar umownych zastrzeżonych niniejszymi OWP Przewoźnik zobowiązany jest do zapłacenia Zlecającemu odszkodowania uzupełniającego za szkodę przekraczającą wysokość kar umownych.

 

§ 5

PŁATNOŚCI

 

 1. Fracht (wynagrodzenie Przewoźnika) podany w treści zlecenia w przypadku braku dodatkowych, pisemnych uzgodnień obejmuje wszystkie koszty związane z całkowitym wykonaniem zleconego transportu.
 2. Faktura musi być wystawiona przez Przewoźnika na Zlecającego i powinna zawierać adres jego siedziby i elementy określone przez przepisy obowiązujące w momencie jej wystawia, a następnie być dostarczona zgodnie z ustaleniami wraz z kompletem oryginalnych dokumentów potwierdzających wykonanie usługi, tj.: a) WZ lub końcowym odcinkiem CMR (potwierdzony przez odbiorcę towaru: data, pieczęć, podpis) b) innych dokumentów określonych w zleceniu.
 3. Zapłata frachtu za wykonaną usługę zostanie dokonana na rachunek Przewoźnika w terminie zależnym od dnia otrzymania przez Zlecającego faktury wraz z kompletem dokumentów określonym w ust. 2 powyżej.
 4. W przypadku, gdy zlecenie transportowe lub umowa nie stanowią inaczej, termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty ich doręczenia wraz z dokumentami określonymi w ust. 2 powyżej do siedziby Zlecającego.
 5. Zlecający sprawdza nadesłane dokumenty oraz przesyła Przewoźnikowi zastrzeżenia. W przypadku braku kompletu dokumentów wymienionych w ust. 2 powyżej, faktura nie staje się wymagalna, tym samym Zlecający nie jest zobowiązany do jej uregulowania, a Przewoźnikowi nie przysługują odsetki, odszkodowanie ani inne świadczenia przewidziane m.in. w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
 6. Za dzień zapłaty uznaje się datę złożenia polecenia przelewu w banku przez Zlecającego.

§ 6

REKLAMACJE

 

 1. Przewoźnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia telefonicznie i/lub pisemnie bezpośrednio Zlecającemu wszelkich problemów i/lub nieścisłości stwierdzonych przez rozładowcę / odbiorcę, które mogą mieć wpływ na reklamowanie towaru.
 2. W każdym przypadku stwierdzenia niezgodności lub zastrzeżeń Przewoźnik powinien skontaktować się ze Zlecającym celem uzyskania ewentualnych wskazówek, a w przypadku braku możliwości powinien zachować szczególną staranność, jaką należałoby oczekiwać w danych okolicznościach, a w szczególności sporządzić na tę okoliczność protokół w obecności świadków oraz zabezpieczyć inne dowody, w tym dokumentację fotograficzną.
 3. Przewoźnik dołoży starań i poniesie niezbędne koszty celem niezwłocznego złożenia stosownych wyjaśnień i dowodów w postępowaniu reklamacyjnym.
 4. W czasie trwania postępowania reklamacyjnego Zlecający zastrzega sobie prawo do wstrzymania Przewoźnikowi wszystkich rozliczeń oraz do ich kompensaty. Przewoźnikowi nie przysługują względem Zlecającego żadne roszczenia w tym zakresie, w tym zwłaszcza Przewoźnikowi nie przysługują odsetki, odszkodowanie ani inne świadczenia przewidziane m.in. w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

 

§ 7

POUFNOŚĆ

 

Wszelkie informacje zawarte w umowie miedzy Stronami, jak i pozyskane przez Przewoźnika w trakcie realizacji przewozu są poufne i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zlecającego. Informacje te nie mogą być wykorzystane i rozpowszechniane bez zgody Zleceniodawcy w zakresie jakkolwiek wykraczającym poza czynności konieczne dla realizacji zlecenia. W przypadku naruszenia przez Przewoźnika tajemnicy przedsiębiorstwa w zakresie określonym powyżej, Przewoźnik zapłaci Zlecającemu karę umowną w wysokości 2 500,00 EUR (słownie: dwa tysiące pięćset euro) lub jej równowartość w PLN wg. średniego kursu NBP z dnia wystawienia noty obciążeniowej. Jeżeli szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zlecający uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

 

§ 8.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych Przewoźnika będącego osobą fizyczną (w tym prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólnikiem spółki cywilnej), w rozumieniu art. 4 pkt 7 - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, jest poszczególna spółka zlecająca przewóz towarów, a to:- Alupol Packaging S.A. z siedzibą Tychach, przy ul. Strefowej 4, bądź
  - Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. z siedzibą Kętach, przy ul. Kościuszki 111, bądź
  - Alupol Films Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu, przy ul. Gospodarczej 18.
 2.  W sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych listownie na adres poszczególnego Zlecającego lub drogą e-mailową pod adresem:
  - iod_AP@grupakety.com, dla Alupol Packaging S.A.,
  - iod_APK@grupakety.com, dla Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o.,
  - iod_AF@grupakety.com, dla Alupol Films Sp. z o.o..
 3. Administratorzy przetwarzają dane osobowe Przewoźnika w celach:
  a. zawarcia umowy lub realizacji zlecenia, w tym także w związku z udziałem w procesie zbierania ofert, jak również wykonania i monitorowania wykonywania zawartej umowy/zlecenia (dalej łącznie jako: Umowa) - przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – zawarcie i wykonanie Umowy); 
  b. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa);
  c. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności - przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z Umową);
  d. weryfikacji wiarygodności Przewoźnika – tj. realizacji niezbędnych działań w postaci oceny ryzyk przed zawarciem umowy, po jej zawarciu, w trakcie wykonywania Umowy. Realizując przedmiotowy cel możemy dodatkowo pozyskiwać dane Przewoźnika z rejestrów informacji gospodarczej, wywiadowni gospodarczych oraz innych powszechnie dostępnych źródeł informacyjnych. Dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzednim będą dotyczyły regulowania przez Przewoźnika zobowiązań oraz prowadzonej przez Przewoźnika działalności gospodarczej (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora), przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny;
  e. tworzenia analiz wyników prowadzonej przez Zlecającego działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne - przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach b) i c) powyżej (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej).
 4. Dane Przewoźnika są jednocześnie Współadministrowane przez wskazane w pkt 1 powyżej spółki należące do Segmentu Opakowań Giętkich Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A., i przetwarzane przez Współadministratorów w celach: 
  a. zapewnienia i usprawnienia organizacji pracy Współadministratorów jako podmiotów Segmentu Opakowań Giętkich Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A., sprawozdawczych oraz analitycznych - do czasu niezbędnego do realizacji zadań Współadministratorów bądź do wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane osobowe dotyczą (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu współadministratorów danych osobowych),
  b. handlowych - przez okres poprzedzający zawarcie umowy/zlecenia (dalej jako: Umowa) oraz przez okres wykonywania Umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO – zawarcie i wykonanie Umowy),
  c. marketingowych - do czasu wyrażenia sprzeciwu bądź wycofania zgody przez Przewoźnika  (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f bądź lit. a RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu współadministratorów danych osobowych lub zgoda osoby której dane dotyczą). Zasadnicza treść uzgodnień o współadministrowaniu jest udostępniana na wniosek osoby, której dane dotyczą przesłany na ww. dane kontaktowe Inspektora ochrony danych.
 5. Przewoźnikowi przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych; przeniesienia danych; wniesienia sprzeciwu, wycofania zgody w dowolnym momencie.  W celu skorzystania z przysługujących praw lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pisemny na wskazany wyżej kontakt Inspektora ochrony danych. Przewoźnikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. W określonych sytuacjach odbiorcami danych osobowych Przewoźnika mogą zostać następujące kategorie odbiorców:
  - firmy kurierskie, transportowe lub operatorzy pocztowi,
  - banki i instytucje płatnicze,
  - ubezpieczyciele,
  - wywiadownie handlowe, biura informacji gospodarczej i biura informacji kredytowej,
  - nabywcy wierzytelności,
  - kancelarie prawne,
  - urzędy skarbowe,
  - podmioty działające w imieniu Zlecającego, czyli podwykonawcy współpracujący ze Zlecającym  (np. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT, podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, archiwizacji dokumentów, windykacji należności),
  - podmioty będące częścią grupy przedsiębiorstw, do której Zlecający należy (Grupa Kety S.A. z siedzibą w Kętach oraz spółki przez nią kontrolowane),
  - podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratorzy, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze),
  w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są dane osobowe.
 7. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem.
 8. Zlecający nie zamierza przekazywać danych Przewoźnika do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, Zlecający może to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawa.
 9. Dane osobowe Przewoźnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.
 10. Przewoźnik zobowiązuje się do zapoznania swoich pracowników i współpracowników, których dane osobowe przekazuje Zlecającemu, z treścią obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO, zamieszczonego na stronie internetowej Zlecającego, a to odpowiednio:
  - http://alupolpackaging.eu/odo_AP_RODO,
  - http://alupolpackaging.eu/odo_APK_RODO,
  - http://alupolfilms.eu/odo_AF_RODO.

 

§ 9

Skreślono


 

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1.  W sprawach nieuregulowanych OWP i umową zawartą miedzy stronami, zastosowanie mają
  a. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272, z późniejszymi zmianami) - przypadku wykonywania przewozu krajowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  b. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z późniejszymi zmianami) - przypadku wykonywania przewozu krajowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  c. Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu towarów (CMR) z 19.05.1956 r. (Dz.U. 1962 nr 49 poz. 238, z późniejszymi zmianami) - przypadku wykonywania przewozu międzynarodowego.
  2. Spory wynikające ze stosunków pomiędzy Zlecającym a Przewoźnikiem będą rozpatrywane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Zlecającego.
  3. Niniejsze OWP stanowią integralną część każdego zlecenia transportowego sporządzonego przez Zlecającego.

 


Dokument do pobrania.